Aktualności  »  Nowości prawne

Prezes głównego urzędu miar przypomina o wymogach wynikających z ustawy o towarach paczkowanych

W dniu 30 czerwca 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 91, poz. 740), która uchyliła ustawę z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 128, poz. 1409, z późn. zm.).

Nowa ustawa wychodzi naprzeciw dyrektywie Unii Europejskiej (obszar pre-packaging) i wprowadza istotne zmiany. Podstawowym jej celem jest możliwość identyfikacji wszystkich podmiotów zajmujących się paczkowaniem produktów lub sprowadzaniem towarów paczkowanych. Nowe definicje przedsiębiorców (art. 2 pkt 6-10) dotyczą rozkładu odpowiedzialności w przypadku, gdy np. właściciel marki zleca paczkowanie towaru innemu podmiotowi, a sam towar wprowadza do obrotu wyłącznie w swoim imieniu. I tak, oprócz dotychczasowego pakującego, ustawie o towarach paczkowanych podlegają obecnie także:

-         zlecający paczkowanie,

-         paczkujący na zlecenie,

-         importer,

      -         sprawdzający.

Art. 7 ust. 1 nakłada obowiązek podawania na opakowaniu jednostkowym towaru paczkowanego firmy paczkującego, zlecającego paczkowanie, sprawdzającego oraz importera (czyli tzw. podmiotów paczkujących).

Art. 8 mówi o odpowiedzialności, jaką podmioty paczkujące ponoszą za rzetelność deklaracji w zakresie ilości nominalnej produktu.

Kolejne artykuły wskazują obowiązki ciążące na podmiotach paczkujących, w tym:

·        zorganizowanie i przeprowadzenie kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego (art. 9),

·        zgłoszenie do organów administracji miar faktu rozpoczęcia paczkowania produktów (art. 12),

·        zgłoszenie do organów administracji miar faktu wprowadzenia towarów paczkowanych do obrotu przez importera lub sprawdzającego (art. 13).

Informacja o zgłoszeniach rejestracyjnych przedsiębiorców umieszczona jest na stronie internetowej GUM (http://bip.gum.gov.pl/pl/bip/towary_paczkowane). Znajdują się tam również gotowe formularze zgłoszeniowe jak i inne materiały przydatne podczas organizacji procesu paczkowania.

Niezastosowanie się do wymogów ustawy grozi sankcjami karnymi (art. 33 i 34).

 

Bez zmian pozostały:

·        zasady sprawowania nadzoru w zakresie paczkowania produktów (art. 4), który pozostał w gestii organów administracji miar;

·        uprawnienia do kontroli towarów paczkowanych znajdujących się w obrocie lub przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu (art. 5), nadane Inspekcji Handlowej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Inspekcji Farmaceutycznej.