Aktualności  »  Nowości prawne

OBOWIĄZEK POSIADANIA RACHUNKU BANKOWEGO PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ

 

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2004 r. Nr 173, poz. 1807 z późniejszymi zmianami) Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:  
1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz 
2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.  
 
Powyższe obowiązki nie obciążają jednak wszystkich przedsiębiorców. Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, które w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej wybrały zryczałtowaną formę opodatkowania, nie mają obowiązku posiadania rachunku bankowego. Zasada ta odnosi się także do jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, np. spółki cywilnej, której wspólnicy korzystają z jednej ze zryczałtowanych form opodatkowania. Zryczałtowane formy opodatkowania, których wybór zwalnia przedsiębiorcę z posiadania rachunku bankowego, to karta podatkowa oraz zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych.
 
Ordynacja podatkowa nałożyła obowiązek założenia rachunku bankowego w stosunku do przedsiębiorców prowadzących księgi rachunkowe i podatkową księgę przychodów i rozchodów. Pozostali przedsiębiorcy takiego obowiązku nie mają.
 
Należy podkreślić, że w prawie polskim nie ma obecnie obowiązku posiadania firmowego konta bankowego dla przedsiębiorcy prowadzącego indywidualną działalność gospodarczą (prowadzącego działalność na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej). Przedsiębiorca ma obowiązek mieć konto, ale może to być konto osobiste.
 
Posiadanie rachunku bankowego jest obligatoryjne do:
  • ·                          rozliczeń pomiędzy przedsiębiorcami przy przekroczeniu określonych limitów (15 000 euro) – wspomniany powyżej art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;
  • ·                          przekazania składek przez płatnika do ZUS (z wyjątkiem osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej);
  • ·                          zapłat związanych z działalnością gospodarczą podatków dokonywanych przez prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów (ryczałtowcy mogą wpłacać bezpośrednio na konto urzędu);
  • ·                          otrzymania zwrotów w zakresie podatku od towarów i usług.
 W szczególności przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą mogą posługiwać się kontem osobistym. Należy jednak pamiętać, że taka interpretacja bywa jednak czasami kwestionowana przez organy skarbowe. Warto także dodać, że regulaminy niektórych banków zakazują dokonywania rozliczeń firmowych za pośrednictwem rachunku osobistego.