Aktualności  »  Z życia NRZHiU

Komisja sejmowa 'Przyjazne Państwo' 20.05

Godz. 10.00
Przedłożona Komisji została ‘Czarna Lista Barier’ dla rozwoju przedsiębiorczości 2010 przygotowana przez PKPP Lewiatan. Wymienione w niej problemy to:
-    nieefektywny system zaliczkowy na poziomie Regionalnych Programów Operacyjnych;
-    długi okres weryfikacji wniosków o płatność (wybrane RPO);
-    biurokratyczny system rozliczeń w programach finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (RPO, PO IG);
-    mała elastyczność budżetów projektów (RPO, PO IG);
-    niska jakość obsługi wnioskodawców i beneficjentów, niewystarczająca orientacja na klienta:
1.    stawianie projektodawcom/beneficjentom nieuzasadnionych wymogów wykraczających poza przepisy/zapisy umowy/wytyczne,
2.    sformalizowana komunikacja z osobami obsługującymi wnioskod./benefic., zwłaszcza niechęć do udzielania odpowiedzi w korespondencji mailowej,
3.    niemożność lub znaczące opóźnienia w uzyskiwaniu odpowiedzi na szczegółowe pytania związane z realizowanymi projektami;
-    zbiurokratyzowanie procesu ubiegania się o dotację wynikające z:
1.    dużego skomplikowania i nadmiernej szczegółowości regulaminów konkursowych (RPO),
2.    rozbudowanych list załączników (RPO),
3.    rozbudowanych wymagań dotyczących treści wniosku, które nie mają związku z opisywanym przedsięwzięciem i pozostają bez wpływu na jego jakość (RPO, PO KL);
-    nieprzygotowanie instytucji organizujących konkurs do ich prowadzenia:
1.    zmiany wytycznych konkursowych/interpretacji kryteriów w trakcie konkursu,
2.    udostępnienie dodatkowych, istotnych dla projektodawców informacji w trakcie konkursu.

Godz. 14.00
Lista Barier Biurokratycznych w Kodeksie pracy opracowana przez Konfederację Pracodawców Polskich. Poruszone zostały m.in. następujące kwestie:
-    obowiązek wydania świadectwa pracy (art. 97)
„Ułatwieniem dla pracodawców byłaby zmiana przepisów w taki sposób, aby ustawowy obowiązek wydania świadectwa pracy nie obowiązywał w sytuacji nawiązania z pracownikiem kolejnej umowy o pracę w tym samym roku kalendarzowym, a nie jak obecnie – ‘bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę’. Pracodawca byłby jednak zobowiązany do wydania świadectwa pracy na żądanie pracownika.”
-    obowiązek przeprowadzania badań lekarskich przez pracowników (art.229)
„Na podstawie obowiązującej regulacji pracodawca jest zobowiązany skierować pracownika na wstępne badania lekarskie nawet wówczas, gdy w ciągu kilku dni od rozwiązania poprzedniej umowy o pracę zatrudnia go ponownie na tym samym stanowisku”. Postulat obejmuje taką zmianę przepisów, aby badaniom lekarskim podlegali ci pracownicy, których stosunek pracy ustał w ciągu 30 dni od ponownego zatrudnienia na tym samym stanowisku pracy.
-    procedura karania karami porządkowymi (art. 109 – 112)
„Zawiła procedura jest często powodem, dla którego pracodawcy wolą rozwiązać od razu umowę o pracę, niż podjąć próbę dyscyplinowania pracownika za pomocą kar porządkowych”.
-    urlop ‘na żądanie’ [art. 167(2)]
Instytucja budząca wiele niejasności. Problematyczny jest termin oraz forma zgłaszania żądania urlopu, a także prawne możliwości odmowy udzielenia urlopu przez pracodawcę.
-    odpowiedzialność pracodawcy z tytułu mobbingu [art. 94(3)]
„W myśl obowiązujących przepisów pracodawca jest zobowiązany do podjęcia działań mających na celu przeciwdziałanie mobbingowi. Z regulacji tej nie wynika, jakie konkretne obowiązki spoczywają na pracodawcy. Wiadomo tylko tyle, że zadaniem pracodawcy jest zorganizowanie akcji prewencyjnej (...). Pracodawca staje się z mocy prawa jedynym podmiotem, który odpowiada za mobbing w miejscu pracy. (...) Zdaniem KPP zakres odpowiedzialności pracodawcy powinien być uzależniony od tego, czy i w jakim zakresie przeciwdziałał on patologii w miejscu pracy i powinno to być wprost uregulowane w kodeksie pracy.”
       Wątpliwość budzi zagadnienie odpowiedzialności pracodawcy za nie znane mu, odbiegające od normy, zachowania jego pracowników.
       Decyzją Komisji Trójstronnej odpowiednie pismo zostanie skierowane do MpiPS.
 -     konsultacja związkowa przy rozwiązywaniu umów o pracę (art. 38)
       Postulowane zmiany sprawiłyby, iż konsultacja pracodawcy z reprezentującą pracownika zakładową organizacją związkową, miałaby charakter nie uprzedni, a równoległy. Oznacza to, że pismo o wypowiedzeniu umowy byłoby przesyłane do organizacji w tym samym czasie co do pracownika, a nie wcześniej jak ma to miejsce obecnie. W ten sposób miałoby nie dojść do patologizowania zapisu, np. poprzez ostrzeganie pracownika o zamiarze jego zwolnienia.
-    ochrona pracowników w wieku przedemerytalnym (art. 39)
„(...) nadmierna ochrona pracowników to ich dyskryminacja. Fakt, że istnieje ochrona osoby, której brakuje czterech lat do emerytury powoduje, że pracodawcy, pomimo wielkich starań rządu, nie chcą zatrudniać osób powyżej 50. roku życia.”